Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

ĐÁP ÁN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC 2007 VÀ 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007
Môn: SINH HỌC, Khối B
Mã đề theo thứ tự là:
152 209 418 546 893 927
1. D C D A A B 2. C C B A C B
3. D D B A A A 4. A D C B C B
5. B A A B A C 6. B B A C A D
7. C D C A D D 8. B C C D D B
9. C C A D A C 10. B D D C A C
11. B B A C B B 12. C B D D B C
13. C D B B D D 14. A B A C C C
15. D C B B A A 16. A A B A B A
17. A D C C B C 18. B A D B C A
19. D D B D A B 20. C B D A C D
21. C C A A A B 22. A C D C D C
23. D D B A A A 24. D A A D D C
25. B C B C A A 26. B C D C D B
27. A A D B C C 28. D C A C C B
29. A D B D B B 30. D C C B B A
31. B A A D C A 32. C A D B C D
33. A B C B D D 34. A C C D B A
35. B B A A B D 36. A B A D C C
37. D B B B C B 38. D D C D C D
39. C D C C B B 40. C D A C A A
41. A B C B D A 42. D A D B A B
43. C A C D B D 44. B B C A B D
45. A B C A D D 46. D D B B B A
47. D B B A C D 48. C B B A C A
49. A C D D D A 50. C A A C B C
51. B C B C D C 52. C A D A D D
53. A B C D B A 54. C A D C D C
55. B A A D A C 56. D D C A C D
57. B A D B D B

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2008
Môn: SINH HỌC, khối B
Mã đề thi theo thứ tự là:
106 315 524 609 712 943
1. D C B C A C 2. A C C D D D
3. D D C B A C 4. A B D B D C
5. D D B C C A 6. C B A C C A
7. D D B A B D 8. B B A C A B
9. C A B A A B 10. D B B D C A
11. A B A A B A 12. A C C B C C
13. D B D C A A 14. A D B D A B
15. B B A D D D 16. B C D A D C
17. C A B A D A 18. B D D D D C
19. D D C A D C 20. A C C D A C
21. C C D C B D 22. A C A B A B
23. B C C A D C 24. C C D A C D
25. B D B C C C 26. D D B C C A
27. B C A D A C 28. C A A B C C
29. A D B A C C 30. C A D D A A
31. A B C C B D 32. B B B B D A
33. D B A C B C 34. C A B B B A
35. C C D C D B 36. D D C B B B
37. A B C C C B 38. C D A B B D
39. A B B D A D 40. A A A A B B
41. B A D C C D 42. A B B D D D
43. C D D B D B 44. B D C B B D
45. D D A A C B 46. D C C B B D
47. B A C B A D 48. A B C A C B
49. B A C D D B 50. D C D D B A
51. B A A D A B 52. C A A C B A
53. D A D B D B 54. C A A A B B
55. D C D D A A 56. B A D A A A
57. C C B A C D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét