Thứ Tư, 5 tháng 8, 2009

KTHKI

Họ và tên học sinh: TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
Lớp: Stt: KỲ THI HỌC KỲ I
MÔN SINH VẬT – KHỐI 12
THỜI GIAN 45 PHÚT
ĐỀ: 001

I. PHẦN CHUNG CHO CẢ 2 BAN
1/ Cấu trúc di truyền của một quần thể tự phối có xu hướng
a Chủ yếu ở trạng thái dị hợp
b Phân hoá thành các dòng thuần chủng khác nhau
c Đa dạng và phong phú về kiểu gen
d Luôn duy trì ở trạng thái cân bằng
2/ Tần số tương đối của các alen trong một quần thể bất kì
a Tỉ lệ phần trăm các kiểu gen của alen đó trong quần thể
b Tỉ lệ phần trăm số tế bào lưỡng bội mang alen đó trong quần thể
c Tỉ lệ phần trăm số giao tử mang alen đó trong quần thể
d Tỉ lệ phần trăm các kiểu hình của alen đó trong quần thể
3/ Tính trạng có mức phản ứng rộng là
a Tính trạng chỉ có ở động vật
b Tính trạng chất lượng
c Tính trạng không bị thay đổi bởi điều kiện môi trường
d Tính trạng bị thay đổi bởi điều kiện môi trường
4/ Đột biến nhầm nghĩa (sai nghĩa) là dạng
a Biến đổi bộ ba quy định axit amin này thành mã kết thúc
b Khung đọc dịch chuyển đi 1 nucleotit trên mARN (đột biến dịch khung)
c Biến đổi bộ ba này thành codon khác cùng quy định một axit amin
d Biến đổi bộ ba quy định axit amin này thành bộ ba quy định axit amin khác
5/ Trong một số quần thể giao phối nếu một gen có 3 alen a1, a2, a3 thì sự giao phối tự do sẽ tạo ra
a 4 tổ hợp kiểu gen
b 6 tổ hợp kiểu gen
c 8 tổ hợp kiểu gen
d 10 tổ hợp kiểu gen
6/ Về mặt biểu hiện, hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể có thể dẫn đến
a Làm tăng hay giảm độ biểu hiện của tính trạng
b Gây chết ở động vật
c Gây chết
d Không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất chất liệu di truyền
7/ Bệnh nào sau đây không hề liên quan đến giới tính
a Hội chứng Claiphentơ
b Hội chứng 3X
c Hội chứng Tơcnơ
d Bệnh bạch tạng
8/ Ý nghĩa nào dưới nay không phải là của định luật Hacđi - Vanbec:
a Từ tỉ lệ cá thể có biểu hiện tính trạng lặn đột biến có thể suy ra được tần số của alen lặn đột biến đó trong quần thể
b Giải thích trong thiên nhiên có những quần thể đã được duy trì ổn định qua thời gian
c Có thể suy ra tỉ lệ kiểu gen và tần số tương đối của các alen từ tỉ lệ các loại kiểu hình
d Phản ánh trạng thái động của quần thể, giải thích cơ sở của sự tiến hóa
9/ Trong các yếu tố sau, yếu tố nào không phải là nguyên nhân gây phát sinh đột biến gen
a ADN bị đứt và đọan đứt ra được nối vào vị trí khác của ADN
b Sự trao đổi chéo không bình thường của các crômatit
c Các tác nhân gây đột biến làm đứt phân tử ADN
d Rối lọan trong quá trình tự nhân đôi ADN
10/ Tất cả các dạng đột biến đều có đặc điểm chung là
a Riêng lẻ, ngẫu nhiên, không xác định, đột ngột
b Đồng loạt, không định hướng, đột ngột
c Xác định, đồng loạt, đột ngột
d Riêng lẻ, cùng theo một hướng, đột ngột
11/ Dạng đột biến nào dưới đây gây hậu quả lớn nhất là
a Mất 3 cặp nuclêôtit đầu tiên của gen
b Thay 1 cặp nuclêôtit đầu tiên của gen
c Thêm 1 cặp nuclêôtit vào trước cặp nuclêôtit đầu tiên của gen
d Mất 3 cặp nuclêôtit sau cùng của gen
12/ Giả sử trong một quần thể giao phối ngẫu nhiên, không có chọn lọc và đột biến, tần số tương đối của 2 alen A và a là: A/ a= 0,5/ 0,5 . Tần số tương đối A : a ở thế hệ sau là:
a A : a = 0,7 : 0,3
b A : a = 0,5 : 0,5
c A : a = 0,8 : 0,2
d A : a = 0,75 : 0,25
13/ Kiểu hình được tạo thành do
a Sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường
b Sự tương tác giữa kiểu gen và sự chăm sóc
c Sự tương tác giữa nhiệt độ và sự chăm sóc
d Sự tương tác giữa kiểu gen và nhiệt độ
14/ Bộ 3 nào dưới đây có thể đột biến thành bộ 3 vô nghĩa nếu chỉ cần thay thế một cặp nu bất kì
a TTT
b XAX
c AXT
d TXA
15/ Dạng đột biến đa bội được ứng dụng như thế nào trong nông nghiệp, giúp mang lại hiệu quả kinh tế cho con ngưởi
a Gây đa bội ở thực vật để thu hoạch cơ quan sinh dưỡng và quả không hạt
b Cung cấp nguyên liệu cho chọn giống vật nuôi
c Tạo nguồn biến dị cho chọn giống
d Làm tăng tính đa dạng của SV
16/ Tính trạng nào sau đây ở gà có mức phản ứng hẹp nhất
a Hàm lượng protein trong thịt
b Sản lượng thịt
c Sản lượng trứng
d Trọng lượng trứng
17/ Hoa Cẩm tú Cầu biểu hiện thành nhiều màu khác nhau khi
a Độ pH của đất thay đổi
b Gen bị đột biến
c Điều kiện sống ổn định
d Điều kiện sống thay đổi
18/ Đột biến được ứng dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác là
a Đột biến lặp đọan nhiễm sắc thể
b Đột biến đảo đọan nhiễm sắc thể
c Đột biến mất đọan nhiễm sắc thể
d Đột biến chuyển đọan nhiễm sắc thể
19/ Những giống cây trồng tam bội (3n) thường không có hạt là do
a Các dạng tam bội chuyển sang dạng sinh sản vô tính
b Quá trình giảm phân không tạo được giao tử bình thường
c Chúng có thể sinh sản theo kiểu sinh sản sinh dưỡng
d Xuất phát từ các dạng 2n không sinh sản hữu tính
20/ Hội chứng Tơcnơ ở người là dạng đột biến dị bội thuộc dạng
a 2n-1
b 2n-2
c 2n+1
d 2n+2
21/ Trong những dạng sau đây, dạng nào có nguyên do đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể
a Thể mắt dẹt ở ruồi giấm
b Bệnh Đao ở người
c Ung thư máu ác tính
d Bệnh bạch cầu ác tính ở người
22/ Định luật Hacdi - Vanbec có đặc điểm nào sau đây
a Áp dụng cho mọi quần thể tự phối
b Đúng cho tất cả các loại quần thể
c Áp dụng cho quần thể giao phối ở mọi điều kiện
d Không áp dụng được khi có chọn lọc tự nhiên trong quần thể
23/ Điều kiện để một quần thể bất kì chưa cân bằng trở thành quần thể cân bằng là
a Tăng thêm các cá thể dị hợp và quần thể
b Tăng thêm số cá thể đồng hợp vào quần thể
c Giảm cá thể dị hợp và tăng cá thể đồng hợp
d Cho các cá thể trong quần thể tự do giao phối
24/ Khi một quần thể xảy ra hiện tượng tự phối sẽ dẫn đến kết quả
a Tăng số kiểu gen dị hợp và giảm số kiểu gen đồng hợp
b Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp
c Tăng số kiểu gen đồng hợp và giảm số kiểu gen dị hợp
d Xuất hiện thêm các alen mới
25/ Những dạng đột biến gen nào sau đây không làm thay đổi tổng số nu trên gen
a Thay thế hoặc thêm 1 cặp nu
b Mất hoặc thay thế 2 cặp nu
c Mất hoặc đảo vị trí 1 cặp nu
d Thay thế hoặc đảo vị trí 1 cặp nu
26/ Loại đột biến không đi truyền được cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là:
a Đột biến đa bội
b Đột biến giao tử
c Đột biến phôi
d Đột biến tế bào sinh dưỡng
27/ Thế hệ xuất phát của một quần thể thực vật có kiểu gen Bb, sau 5 thế hệ tự thụ phấn tỉ lệ dị hợp sẽ là
a 1-(1/2)4
b 1/4
c (1/2)5
d 1/8
28/ Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về quần thể
a Quần thể là một cộng đồng có lịch sử phát triển chung
b Quần thể là một tập hợp ngẫu nhiên và mang tính nhất thời
c Quần thể luôn có thành phần kiểu gen đặc trưng
d Về mặt di truyền học quần thể được phân làm hai loại: quần thể giao phối và quần thể tự phối
29/ Mức phản ứng của 1 kiểu gen là
a Tập hợp vài kiểu hình của kiểu gen đó trong các môi trường nhất định
b Tập hợp vài kiểu hình của kiểu gen đó trong các môi trường khác nhau
c Tập hợp vài kiểu hình của kiểu gen đó trong các môi trường nhất định
d Tập hợp các kiểu hình của kiểu gen đó trong các môi trường khác nhau
30/ Kiểu hình của cơ thể có thể thay đổi trước điều kiện môi trường ta gọi là
a Sự mềm dẻo của kiểu hình
b Sự co dãn của kiểu hình
c Sự thích nghi của kiểu hình
d Sự thay đổi của kiểu hình
31/ Để xác định mức phản ứng của 1 kiểu gen phải
a Tạo ra các môi trường sống khác nhau
b Tạo ra các cá thể sinh vật có cùng kiểu gen
c Tạo ra các môi trường sống giống nhau
d Tạo ra các cá thể sinh vật có cùng kiểu hình
32/ Tập họp tất cả các tổ hợp gen của các cá thể trong quần thể được gọi là
a Kiểu hình của quần thể
b Vốn gen của quần thể
c Kiểu gen của quần thể
d Tính đặc trưng của vật chất di truyền của loài
33/ Trường hợp tế bào hoặc cơ thể có bộ nhiễm sắc thể 2n bị dư thừa hoặc thiếu 1 hoặc vài NST được gọi là
a Thể đa bội
b Thể dị bội
c Thể đa nhiễm
d Thể một nhiễm
II. PHẦN DÀNH CHO BAN CƠ BẢN
34/ Cho biết gen B: thân cao, gen b: thân thấp. Các cơ thể mang lai đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu hình tạo ra từ phép lai BBB x Bbb là:
a 100% thân cao
b 11 thân cao : 1 thân thấp
c 35 thân cao : 1 thân thấp
d 75% thân cao : 25% thân thấp
35/ Cho biết A - hoa vàng; a - hoa trắng, quá trình giảm phân bình thường xảy ra, phép lai nào không thể tạo ra cá thể hoa trắng
a AAaa x AAaa
b AAaa x Aaaa
c AAAa x aaaa
d Aaaa x Aaaa
36/ Một gen B sau đột biến đã gây hậu quả là làm cho protein tương ứng khác 1 axit amin so với protein bình thường. Vậy đột biến trên gen có thể là:
a Thêm 1 bộ 3 mã KT vào cuối gen
b Thêm 1 bộ 3 mã MĐ vào đầu gen
c Thay thế 1 cặp nu này bằng 1 cặp nu khác
d Thêm 1 bộ 3 mã bất kì vào vị trí bất kì
37/ Một protein bình thường có 200 axit amin. Protein đó bị biến đổi do có axit amin thứ 150 bị thay thế bằng 1 axit amin mới. Dạng đột biến gen sinh ra protein biến đổi trên là
a Thay thế hoặc đảo vị trí 1 cặp nu ở bộ 3 mã hóa a.a thứ 150
b Thêm nu ở bộ 3 mã hóa a.a 150
c Mất nu ở bộ 3 mã hóa a.a 150
d Đảo hoặc thêm nu ở bộ 3 mã hóa a.a 150
38/ Thể tứ bội(4n) AAaa có thể tạo ra những loại giao tử nào
a AA:aa
b AA:Aa
c 1AA:4Aa:1aa
d 1AA:2Aa:1aa
39/ Cơ chế hình thành thể đa bội chẵn là
a Sự thụ tinh của 2 giao tử lưỡng bội
b Sự thụ tinh của giao tử 2n và n
c Sự thụ tinh của nhiều giao tử n
d Sự thụ tinh của 2 giao tử đơn bội
40/ Khi người ta cho lai các thể tứ bội: P AAaa x AAaa Trong trường hợp giảm phân, thụ tinh bình thường thì tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F1 sẽ là
a 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8 Aaaa : 1 aaaa.
b 1 AAAA : 8AAaa : 18AAAa : 18Aaaa : 1aaaa.
c 1aaaa : 18AAaa : 8 AAa : 8Aaaa : 1AAAA.
d 1 aaaa : 8 AAAA : 8 Aaaa : 18 AAaa : 1 AAAA.
III. PHẨN DÀNH CHO BAN NÂNG CAO
41/ Một quần thể có 100% kiểu gen Aa, tự thụ phấn qua 3 thế hệ liên tiếp. Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ thứ 3 của quần thể là
a 0.4375 AA : 0.125 Aa : 0.4375 aa
b 0.4 AA : 0.2 Aa : 0.4 aa
c 0.375 AA : 0.125 Aa : 0.375 aa
d 0.25 AA : 0.5 Aa : 0.25 aa
42/ Cho một quần thể ở thế hệ xuất phát như sau: P: 0,45AA : 0,40Aa : 0,15aa Nếu cho các cá thể của P giao phối tự do thì ở F1 tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể sẽ là
a 9%AA : 42%Aa : 49%aa
b 42,25%AA : 45,5%Aa : 12,25%aa
c 12,25%AA : 45,5%Aa : 42,25%aa
d 49%AA : 42%Aa : 9%aa
43/ Trong một quần thể gia súc cân bằng có 20,25% số cá thể lông dài, số còn lại có lông ngắn. Biết A: lông ngắn, a: lông dài. Tần số của A và a trong quần thể là
a Tần số của A = 0,75, của a = 0,25
b Tần số của A = 0,45, của a = 0,55
c Tần số của A = 0,25, của a = 0,75
d Tần số của A = 0,55, của a = 0,45
44/ Cấu trúc di truyền của 1 quần thể : 0,49aa : 0,35Aa : 0,16AA . Tần số alen A và alen a là :
a o,665A và 0,335a
b 0,7A và 0,3a
c 0,335A và 0,665a
d 0,7a và 0,3A
45/ Ở bò , tính trạng lông đen (B) là trội so với tính trạng lông vàng (b). 1 đàn bò ở trạng thái cân bằng có số bò lông đen chiếm 36% , cấu trúc di truyền của đàn bò trên là :
a 0,36BB : 0,64bb
b 0,16bb : 0,48Bb : 0,36BB
c 0,04BB : 0,32Bb : 0,64bb
d 0,16BB : 0,48Bb : 0,36bb
46/ Cấu trúc di truyền 1 quần thể thực vật tự thụ phấn : 50% AA : 50% aa. Giả sử quá trình đột biến và chọn lọc không đáng kể thì thành phần kiểu gen của quần thể sau 4 thế hệ là
a 50% AA : 50% aa
b 25% AA : 50% aa : 25% Aa
c 25% AA : 50% Aa: 25% aa
d 50% AA : 50% Aa

47/ Một quần thể ngẫu phối 1000 cá thể, 90 mang kiểu gen đồng hợp lặn aa, còn lại AA, Aa. Cấu trúc di truyền của quần thể là
a 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa
b 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa
c 0,04AA : 0,32Aa : 0,64aa
d 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa

Đã có
người đọc

6 nhận xét:

 1. thay nen ghj dap an de tui em bjet chu thay

  Trả lờiXóa
 2. post đáp án đi thầy

  Trả lờiXóa
 3. Da, thua Thay e k co quyen dam nhan xét, nhưng chúng e làm k bít đúng hết hay k, e mong thầy giúp chúng e làm sẵng đáp án: chúng e làm thì dc rồi nhưng k pít đúng h ếthay k, mong Thầy giup1chung1 e, cam3on7 thầy nhiều

  Trả lờiXóa
 4. thầy ơi, Ở người, mất đoạn nhiễm sắc thể số 21 sẽ gây nên bệnh gì ạ

  Trả lờiXóa
 5. theo minh thi dap an' la`:1b,2c,3d,4c,5b,6a,7d,8d,9b,10a,11a,12b,13a...14 ko hieu de` bai`,,...,15a,16a, 17a, 18d, 19b, 20a, 21a, 22d ,23d, 24c, 25d, 26d, 27c, 28a, 29d, 30c, 31a, 32b, 33b, 34a, 35c, 36c, 37a 38c, 39a, 40a, 41a, 42d, 44c, 45c, 46c, 47d

  Trả lờiXóa